Arbetssätt

Hur uppnår man nu detta? Till att börja med behöver företaget en grupp som arbetar med contentstrategi. Redan i detta steg är det många företag som gör misstag, genom att överlåta detta på en contentbyrå. Detta är helt fel. Contentstrategin är företagets egendom och därmed också företagets ansvar att förvalta. Om man låter någon annan bestämma vad man skall tycka eller profilera tänker man helt fel och kommer troligtvis att få svårt att anamma idén samt att få den egna pesonalen att omfatta den.  Dessutom binder företaget upp sig vi en byrå och deras synsätt på profilering.

Image 9När vi nu kommit till slutsatsen att contentstrategi är företagets ansvar, behöver den befolkas, Vilka roller behöver besättas?  Det beror naturligtvis på organisationens storlek och förmåga, men även om titlar och roller varierar måste  varje företag  som vill jobba med contentstrategi och contentmarketing  se till att man har en ansvarig för minst var och en av dessa två poster.

Contentchef, det här är den person som har det övergripande ansvaret för att producera och förmedla företagets contentstrategi.  Det är också denna person som har ansvaret för att starta, leda och implementera eventuella förändringar i  contentarbetet.

Contentstrategen, är den som sammanställer företagets content och uttrycker den i en text eller i punktform. Strategen ansvarar också för att företagets contentstrategi blir känd inom företaget och när det blir dags, är strategen en av nyckelaktörerna i kontakterna med contentbyrån. Det är också strategens uppgift att se till att företagets content är komplett, fylla i eventuella luckor och ta bort sådant som inte passar in.

Om vi tittar på bilden “Contentstrategi” till vänster, visar den hur strategen skall bearbeta insamlat material. Det som anses ha hög samhörighet med företagets content och vara högpresterande material, sett ur ett reklamperspektiv, (ruta 2) behålls intakt. Det som anses ha hög samhörighet eller hög prestanda (ruta 1 och 4) bearbetas så att det kommer att passa in i ruta 2. Det material som hamnar i ruta 3 förkastas helt.

Naturligtvis kan ett företag även ha flera poster inom sin contentenhet, men de flesta av dessa övriga tillhandahålls också av contentbyråer. Exempel på sådana sidor är Casinoutanbonus.se en sida som specialiserat sitt content på casino spel utan bonusar. En annan sida som även den är ett bra exempel är live casino sidan spelalivecasino.nu.

När man skall bygga upp ett content är den naturliga starten att utgå från företagets affärsidé och vision, samt bygga vidare på dessa och strömlinjeforma dem. Se till att det går en röd tråd genom hela contentet. Vad gör vi, varför gör vi det, varför är vi bra på det vi gör, vad vill vi uppnå, är exempel på frågor som man kan centrera sitt content kring. När man känner sig hemma med sitt contentinnehåll och har implementerat det i hela organisationen är det dags att besluta om nästa steg. Kontakt med en contentbyrå, det vill säga om man inte har även dessa resurser i det egna huset.