Contentbyrå

Image 10Content management, vilket är vad en contentbyrå har specialiserat sig på, har funnits i bruk under en längre tid, men fick sitt stora genombrott i och med att annonsering på webben startade. Nu fick man en mycket enkel metod för uppföljning. Man kunde nu lätt följa upp vilka typer av annonser och marknadsföringar som gav en positiv respons, klickades på och dessutom på vilka sidor, det var egentligen inte enbart webben som gav möjlighet till detta. utan bruk av cookies, kakor, hade det fortfarande varit omöjligt. Genom att utnyttja cookies kunde man skapa sig en bild av de intresserades, målgruppens, aktiviteter och intressen på webben och rikta marknadsföringen till de forum där målgruppen var mest aktiv.

En contentbyrå arbetar med content management, en marknadsföringsmetod som kan sägas  gå ut på att bygga upp ett positivt förhållande till målgruppen. Detta uppnås genom att identifiera målgruppen, dess värderingar och mediaanvändande,  samt publicera det, för målgruppen, anpassade marknadsföringsarbetet där och när det får störst genomslagskraft.

En viktig uppgift på en contentbyrå blir därför att hålla sig ajour med sociala medier, trender och allt som påverkar, eller förändrar människors beteende.

En contentbyrå består av specialister inom olika områden där marknadsföring är den sammanlänkande delen.

Dels har man en enhet som är specialiserad på att leta upp var i den mediala världen en contentstrategis utpekade målgrupp finns.

Dels har man en enhet som arbetar med riktad kommunikation, det vill säga hur olika målgrupper bäst bearbetas avseende till exempel språk- och bildbruk. I nära samarbete med kommunikationsgruppen arbetar SEO-specialisterna. SEO står för Search Engine Optimization, sökmotorsoptimering. SEO-folket har som uppgift att ta fram vilka ord som anses viktigast för att sökmotorer snabbare och med högre rankning skall finna materialet. Dessutom hur stor andel av materialet som skall bestå av dessa relevanta sökord ord och vilka länkar som är betydelsefulla att ha med.

Vidare har man en enhet som omvandlar beställarens contentstrategi till en berättelse, en sammanhängande historia, även dessa arbetar tätt tillsammans med SEO-gruppen.

En mediagrupp överför berättelsen till det eller de media som anses som mest lämpliga

Marknadsföringsgruppen publicerar det sammanställda materialet. Oftast följer man en publiceringskalender som görs upp med hänsyn till kundens och målgruppens aktiviteter. Slutligen har man en analysgrupp som analyserar resultatet av kampanjen och ger feedback till kunden, samt inte minst till de övriga arbetsgrupperna så att materialet, om det behövs, kan omarbetas. Mer satsning på det som fungerar och mindre på det som inte visar sig ha tillräcklig genomslagskraft. Naturligtvis kan en contentbyrå även ha andra roller, men det här är de tongivande grupperna inom en contentbyrå.

Naturligtvis finns det även mindre contentbyråer, som enbart utför vissa av stegen fram till ett komplett marknadsföringsprojekt själva och köper in övriga tjänster från ett eller flera andra företag.

Om du vill lära mera om contentstrategi eller content management finns det mycket material att finna på webben.

Som ett kuriöst inslag avslutas denna artikel med att berätta att ett av svensk TV:s mer populära sommarTV-program, “Sommar med Ernst” helt och hållet produceras, regisseras och filmas av en av landets största contentbyråer.

Artikelns skribent har, som egen företagare, arbetat både med marknadsföring och webbpublicering. Han har även, för oss, skrivit en artikel om marknadsföring på webben.